Excellent Management and Leadership, MBA

Každý den pro vás  ZDARMA vysíláme webinář, ve kterém se dozvíte, proč studovat právě u nás. Registrujte se nyní a získejte veškeré informace, které potřebujete.

 

 

 

Tento obor je určen jen pro všechny, kteří působí ve vedoucí pozici a chtějí se o vedení lidí, i sebe, dozvědět více. K absolvování tohoto oboru je nutné, aby měl posluchač svěřený tým, na kterém bude aplikovat teorii z výuky přímo do praxe v reálných situacích. Tímto způsobem cílíme na to, aby studium MBA na UAM bylo maximálně efektivní. Aby si z ní posluchač neodnášel pouze kopu teorie ale vlastní zkušenosti využitelné v praktické rovině. Cílem studia je precizovat schopnosti manažerů a majitelů firem či vedoucích skupin nebo oddělení. Vycvičit je v absolutní špičky v jejich profesi.

Komplexní praktický výcvik leadershipu

Proč studovat MBA právě u nás?

Minimum teorie, důraz kladen zejména na praktikování přímo ve vaší profesi velmi silná zážitková výuka a supervizní rozvoj komplexní trénink vedený špičkovými profesionály z praxe pravidelné setkávání s extrémně individuálním přístupem objektivní manažerské a psychologické sledování rozvoje osobnosti inspirativní skupinový výcvik všech dovedností leadera.

Profil uchazeče

Základní povinná výbava pro uchazeče o studium MBA

 • Minimální IQ 110

 • Plné uvědomění si potřeby osobního a profesního rozvoje

 • Otevřenost vůči novým informacím

 • Zápal pro praktický trénink dovedností a sbírání nových zkušeností

Potřebné zkušenosti uchazeče

 • Je-li jeho nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské s maturitou, musí mít prokazatelnou praxi minimálně 7 let v řídící a výkonné pozici.

 • Je-li jeho nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské 1. stupně, musí mít prokazatelnou praxi minimálně 5 let v řídící a výkonné pozici.

 • Je-li jeho nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské 2. stupně, musí mít prokazatelnou praxi minimálně 3 roky v řídící a výkonné pozici.

 • Uchazeč o studium MBA je zcela a úplně obeznámen s rozsahem studia, náročností a rozsahem zodpovědnosti spojené se studiem, dále je plně v souladu se svými právy a povinnostmi.

Jaké dovednosti si ze studia můžete odnést?

 • komplexní vedení interpersonální komunikace

 • zvládání vyjednávání, argumentace, ovlivňování

 • psychologická dovednost v posuzování osobnosti

 • používání principů organizování, řízení a kontroly

 • prediktivní vedení organizace pomocí sledování výsledků

 

Profil absolventa

Absolvent MBA tréninkového programu disponuje komplexním vybavením soft-skill dovedností potřebných pro řízení i vedení kolektivu bez ohledu na jeho velikost. Absolvent MBA osobnostně přesně odpovídá požadovanému profilu zastávané pozice.

Objektivní profil absolventa

Absolvent dosáhl minimálně 75% z cílů, které si stanovil před studiem či během něj. Na základě toho dochází k reálnému zlepšení manažerských dovedností.

 • Ruku v ruce s tímto procesem se změnil i osobní profil absolventa, dosáhl či se přiblížil nastavení, jež bylo posluchačem požadováno

 • Profesní okolí absolventa MBA potvrzuje, že výše uvedená fakta jsou skutečná.

 

Subjektivní profil absolventa

Absolvent ve studiu zažil značné množství zásadních uvědomění, především při aplikaci studijního materiálu do praxe. Cítí se kompetentní své výsledky kdykoliv autonomně zopakovat, neboť se během studia sám stal nositelem metod a postupů ze studia Absolvent cítí spokojenost a loajálnost k instituci, která mu poskytla prostor, péči a informace k tomu, aby mohl vyrůst jako manažer i jako člověk.

PLÁN STUDIA

1 . krok
Anatomie komunikace

Cílem je ovládnutí všech potřebných komunikačních vzorců pro precizní naslouchání, vnímání, předávání úkolů a zvládání možných problémů či konfliktů. Trénují se vzestupně obtížná cvičení, ze kterých se skládá mezilidská komunikace trénovaná ve dvojicích s výměnou rolí. Součástí je emoční dril, trénink neverbální komunikace a výcvik aktivního naslouchání formou transakční analýzy. Dále podrobný rozbor emocí, chyby v posuzování, teoretická i praktická skladba principů komunikace z psychologického hlediska.

Délka trvání modulu: 4 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

2 . krok
Excelentní argumentace a ovlivňování

Cílem je získaná a úspěšné použitá dovednost v přesvědčování ostatních bez ohledu na to, zda se jedná o jednotlivce či skupinu lidí. Dále je cílem umět zvládnout jakékoliv jednání bez ohledu na jeho obtížnost. Trénují se jednotlivá cvičení se vzestupnou obtížností, aby posluchač dokázal umět prakticky použít předchozí naučené komunikační vzorce v kontextu jednotlivých typů jednání (obchodní, prezentační, ovlivňující, argumentační, manipulační).

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

3 . krok
Řízení výběru lidí

Cílem je tréninkem precizovaná dovednost přitáhnout k sobě zajímavé a vhodné lidi/pracovníky, umět je poznat, prověřit a zjistit o nich vše potřebné ještě dříve, než Vás budou stát peníze nebo než by mohli způsobit jakoukoliv škodu. Dovednosti již během studia musí posluchači používat v praxi, aby uměli vést pohovory, prověřovat reference z uplynulých zaměstnání uchazečů o práci, dále aby uměli využít všechny možnosti pro oslovení buď širokých mas potenciálních pracovníků, nebo jen úzce specifické skupiny specialistů.

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

4 . krok
Management

Cílem posledního modulu je získaná dovednost umět organizovat, vést a kontrolovat každého člověka v týmu tak, aby každý posluchač dokázal přivést svůj tým/firmu k prosperitě a expanzi. Součástí je precizování stávajících organizačních procesů a postupů, nastavení kontrolních mechanismů tak, aby bylo pod kontrolou co nejvíce rizik. Dále posluchači získávají a trénují dovednost prosadit etické principy a standardy ve svém týmu/firmě, principy spravedlivých výměn a v neposlední řadě etických pohovorů, jejichž cílem je navrátit selhávajícího člena týmu zpět do produktivity.

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

5 . krok
Interní Leadership trénink

Modul je speciálně nastavený pro iniciaci principů leadershipu a koučovacích technik podle systémů GROW a Game strategy s integrativním přesahem jejich optimální kombinace. Posluchač nejprve pozná oba přístupy a následně je bude prakticky cvičit  s kolegy. Dalším krokem je přenesení přístupu do své profesní role a aplikace v komunikaci s týmem. Cílem bude, aby dokázal promptně využívat přístup kouče/leadera podle aktuální potřeby místo postavení mentora/manažera; na horizontální i vertikální úrovní řízení organizace.

Délka trvání modulu: 4 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

6 . krok
Řízení procesu změn

Cílem je, aby úspěšný absolvent dokázal vidět potřebu změn, uměl je iniciovat (sestavil tým pro jejich implementaci, získal pro inovace přízeň pracovníků a uměl změny komunikovat napříč organizací), řídit až do konce hladkou cestou a byl připraven na hrozící rizika.

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

7 . krok
Závěrečná práce

Po 20 měsících studia má každý posluchač povinnost sepsat disertační práci, která se po doporučení vedoucím práce překládá do anglického jazyka, posílá se do USA a je základem pro hodnocení. Při úspěšném zakončení studia následuje udělení titulu.

 

Délka studia: 2 roky

Udělovaný titul: MBA

Cena studia: 300.000,- Kč bez DPH.

Napište nám