Zážitkový psychologický výcvik

Ucelený vzdělávací program se týká  osobního rozvoje, poznání a zpracovávání vlastních emocí, aplikování principů konstruktivní a nenásilné komunikace v jakékoliv interakci s ostatními lidmi a v neposlední řadě praktikování principů pro vytváření zdravých mezilidských vztahů. Velmi citlivým avšak intenzivním způsobem provedeme posluchače veškerými základy osobního seberozvoje, profesního rozvoje v podnikání a převzetí odpovědnosti za svůj život včetně posílení dovedností v dosahování požadovaných výsledků.

Pro koho je výcvik vhodný

Uchazeči o studium ví, že se chtějí a potřebují rozvíjet nejen v osobním, ale i v profesním životě a přijali sami za sebe zodpovědnost. Mají své vize, ale neví, jak je realizovat, chybí jim ten správný impulz, případně jim chybí kompetence k dosahování výsledků. Kdokoliv, kdo chce v životě někam směřovat, něco změnit a potřebuje se inspirovat jiným směrem a novými možnostmi. Studovat může kdokoliv bez ohledu na věk, minimálně se středoškolským vzděláním.

Součástí vzdělávacího programu je komunita, která se rozrůstá. Její jednotlivé členy spojuje praktikování a ochota sdílet, vzájemně se obohacovat a inspirovat. Studium posluchače obohacuje a motivuje k tomu, aby chtěli sami od sebe víc a nacházeli k tomu cestu.

Stručný obsah:

1) Posluchači jako první procházejí vstupní psychologickou diagnostikou, na jejímž základě se dozví, na čem pracovat a jakým způsobem. Díky tomu ví, kdo jsou. Po diagnostice následuje psychologická a kompetenční hra Get2KnowMe® (www.get2knowme.cz), která je vynikající pomocník k individuálnímu přístupu. Z hry zpravidla vychází jednoznačné nastavení studia, aby to zohledňovalo každého posluchače jako jedinečnou identitu.

2) Na základě vyhodnocení prvního bodu budou připraveni pro studium. Zde se posluchači zaměří na vybraná cvičení jako například komunikační cvičení, vnímání a nesouzení, přímý pohled do očí, prezentační dovednosti, porozumění, nenásilnou a konstruktivní komunikaci, sdílení emocí, techniky kotvení a další. Posluchači se naučí dosahovat toho, čeho chtějí a vytvoří si svoji tabuli cílů, kterou v závěru studijního programu odprezentují formou natočeného videa. Součástí studia jsou podpůrné webináře, plnění zadaných cvičení, praktikování a pravidelné sdílení svých úspěchů i neúspěchů v on-line komunikačním kanálu. Po celou dobu studia je posluchači k dispozici supervizor, který monitoruje jeho cestu.

Profil absolventa:

Absolventi jsou lidé, kteří vědí, kým jsou. Prošli si novými dovednostmi a návyky, zažili velké množství experimentů, překročení vlastní komfortní zóny a mnoha dalšími zážitky, což vedlo k tomu, že se stali podstatně kompetentnějším člověkem, který si je zásadně více jistý sám sebou a dosahuje takových výsledků, jakých chce a potřebuje. Dosahují výsledků na základě toho, jakým způsobem změnili své myšlení, precizovali se v oblasti komunikace i vztahů a stali se osobnostmi.

 

Plán studia:

1 . krok
Úvodní setkání

Na začátku setkání posluchači sdělí lektorovi a kolegům své vize, své představy a co od studia očekávají včetně svého příběhu, proč se rozhodli pro toto studium. Dále se posluchači seznámí se strukturou výukového programu, s tématy, která se budou v jednotlivých setkávání učit a s cílem, kam by je to mělo postupně během studia zavést. Součástí úvodního setkání je i seznámení s plněním zadaných cvičení, s využíváním on-line aplikace a smyslem celého startovacího výukového programu. Bude dostatečný prostor pro dotazy.

Cvičení: koncentrační cvičení a cvičení na správné formulování vizí a cílů. Cílem těchto cvičení je dodat posluchači sebejistotu v komunikaci, vystupování a vyjadřování.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

2 . krok
1. setkání

Koncentrace a komunikace: posluchači se naučí zlepšit dovednost koncentrace, naučí se vnímat, co se kolem nich děje a zároveň se na to soustředit. Posluchači se naučí vnímat svůj protějšek, pozorovat a zvládnou v kterýkoliv moment zaměřit pozornost na cokoliv zajímavého. Rozšíří se jejich schopnosti pozorovat, vnímat a díky tomu si spoustu věcí zapamatovat. Nejenom v případě svých blízkých, ale především v případě cizích lidí, dokážou najít společnou řeč, která stojí na vzájemném porozumění + cvičení: posluchači si vyzkouší nejprve sami na sobě, poté ve dvojicích.

Přímý pohled do očí: posluchači se naučí používat přímý a intenzivní pohled do očí na svůj protějšek a zjistí, k čemu je to dobré a jak správně toto cvičení ve svém životě využívat. Zjistí nejčastější chyby používání přímého pohledu, kdy a proč tuto techniku využívat apod. Následně budou rozděleni dvojic, kde budou získané poznatky a informace na sobě vzájemně aplikovat a sdělovat si zpětné vazby.

Cvičení: opakování koncentračního cvičení, cvičení na vnímání a teorie o nehodnocení a cvičení na pohled do očí a teorie o sebedůvěře.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

3 . krok
2. setkání

Emoce (+ potřeby, teorie a praktikování): posluchači se naučí vnímat emoce nejenom u sebe, ale i u lidí během rozhovorů, které s nimi vedou. Naučí se víc porozumět tomu, jak se ten druhý cítí a co v danou chvíli prožívá a vhodně na to reagovat nebo navazovat vztahy. Zjistí, jak moc je důležité si udržovat pozitivní myšlení, jak tím působí na okolí a jak si ho tím dokážou získat. A naopak, jak to vypadá, pokud si uchovávají negativní přístup k životu, jak moc je to dokáže ovlivnit a kým se díky tomu obklopují. Posluchači zjistí, jaká je škála emocí, jaké má vnitřní škálování a následně si některé vybrané emoce rozeberou (například dychtivost, radost, nuda, negativismus, strach, obavy, racionalita, rozlada, smutek a mnoho dalších). Naučí se s nimi u sebe pracovat, naučí se s nimi pracovat a vnímat u druhých lidí, a především se o nich naučí mluvit.

Cvičení: praktikování ve skupinkách, ve dvojicích, sdílení emocí, jak jednat s člověkem, který prožívá danou emoci, krátké písemné zpracování ke každé emoci.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

4 . krok
3. setkání

Porozumění, nenásilná a konstruktivní komunikace, vytváření vztahů: posluchači zjistí, jak velmi dobře navodit porozumění za pomoci několika jednoduchých technik, které si i sami vyzkouší v rámci cvičení a naučí se navazovat porozumění při vytváření nových vztahů. A v neposlední řadě se posluchači naučí, jak používat nenásilnou a konstruktivní komunikaci ve svém běžném, ale i profesním životě a čeho díky ní mohou dosáhnout. Posluchači získají potřebný teoretický základ a sami si během trénování tyto techniky vyzkouší.

Cvičení: cvičení ve dvojicích, s lektorem, ve skupinkách.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

5 . krok
4. setkání

Prezentační výcvik: posluchači se díky tomuto výcviku zbaví nervozity během vystupování na veřejnosti, zbaví se nervozity před vystupováním před nějakou autoritou anebo neschopnosti se soustředit na myšlenku a ztrácení jejího smyslu během vysvětlování. Na začátku setkání se posluchači dozví principy rozdílnosti vystupování, a to od malých, středních, velkých až po konferenčních skupin lidí. Následně si sami vyzkouší projev a poté probíhá prezentace.

Cvičení: první prezentace probíhá ještě v den setkání + posluchači získávají úkol, který je třeba splnit před dalším setkáním (realizovat a natočit reálnou prezentaci pro skupinu lidí a poslat video ke zhlédnutí supervizorovi).

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

6 . krok
5. setkání

Neverbální komunikace + 1. část vyjednávání, přesvědčování a ovlivňování: posluchači se naučí odhadovat neverbální komunikaci z postojů, z gest, hlasu aj. Naučí se vnímat mimiku ostatních lidí, popisovat ji a všímat si změn ve výrazech lidí (něco říká, ale myslí si něco jiného/cítí se jinak). Díky těmto poznatkům získají teoretický i praktický základ k tomu, jak v rámci nenásilné komunikace vyjednávat, přesvědčovat a své okolí ovlivňovat. V neposlední řadě si vyzkouší techniku kotvení a jak ji používat v rámci posílení pozitivních emocí.

Cvičení: technika kotvení, neverbální komunikace, vyjednávání, přesvědčování a ovlivňování – cvičení ve skupinách, dvojicích nebo s lektorem.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

7 . krok
6. setkání

Nenásilná komunikace ve smyslu přesvědčování, vyjednávání a ovlivňování - 2. část: posluchači si osvojí techniku naslouchání, potvrzování a naučí se klást otázky tak, aby díky tomu zvládli získat jakoukoliv informaci. Díky správnému naslouchání mnohem lépe zvládat techniku přesvědčování. Posluchači se během setkání naučí, jak své okolí nenásilně přesvědčovat, aniž by se narušila svoboda toho druhého, získají znalosti v metodách vyjednávání a jak je používat a zároveň, jak se bránit proti manipulaci.

Cvičení: technika kotvení, přesvědčování, vyjednávání a ovlivňování, obrana proti manipulaci – cvičení ve skupinách, dvojicích nebo s lektorem.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

8 . krok
7. setkání

Principy rozvoje a styly myšlení: v tomto setkání se posluchači naučí pracovat sami se sebou, pochopí principy učení a rozvoje a pochopí, jak funguje a co znamená extrahování zkušenosti (přijetí vlastní odpovědnosti, sebe-přijetí aj.). Posluchači zjistí, jak moc je důležitá změna myšlení, v čem jim taková změna může přinášet výsledky a jak je může posunout nejenom profesně, ale i osobnostně a jak se stát inspirací pro své okolí.

Cvičení: součástí setkání jsou průběžná cvičení.

Odhadovaný čas: 4 hodiny.

9 . krok
8. setkání

Skladba mého „Já“: posluchači v tomto závěrečném setkání budou mít možnost zmapovat průběh všech setkání a zjistit, jaká změna osobnosti u nich proběhla, co se naučili a jakými jsou teď, ale také kdo jsou, proč jsou zde, prožívat emoce takové, jaké jsou, umět žít v přítomnosti, znát své cíle a extrahovat svoje zkušenosti. Skladba mého „Já“ bude probíhat dle knihy „Já“, která je nedílnou součástí vzdělávání.

Cvičení: součástí setkání jsou průběžná cvičení.

Odhadovaný čas: 4-5 hodin.

10 . krok
Závěrečné setkání

Shrnutí všech témat, kompletní zpětná vazba od posluchačů, naplnění či nenaplnění očekávání, kam je to posunulo a co jim to dalo. Zadání závěrečné práce + termín vyplnění závěrečné psychologické diagnostiky.

Odhadovaný čas: 2-3 hodiny.

 

Počet setkání 10 (1x za 3 týdny vždy na 4 – 5 hodin).

Cena 40.000 Kč včetně DPH.

Obsahuje

   vstupní diagnostiku

   10 setkání s lektorem ve skupině

   kontakt na denní bázi

   pracovní knihu

   velmi silný a zážitkový seberozvoj

   zásadní prohloubení pohledu sám na sebe, vztahy, kariéru a realitu každodenního života.

Napište nám