Profesní vzdělávací program, Ph.D., DBA, Dr.

Ph.D.

Doktorský studijní program je vrchol řízeného akademického rozvoje každého posluchače, který si zvolil cestu vlastního výzkumu. Celé vzdělávání a výzkumný směr probíhá podle pravidel Statutory of regulation AAHEA, United States of America (dále jen „USA") a v souladu se základními pravidly z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisu.

Přijímací řízení

Každý uchazeč o studium má povinnost absolvovat přijímací řízení sestávající ze zjištění jeho osobnostních předpokladu (psychologická diagnostika), neboť bude v průběhu studia sledován jeho osobnostní rozvoj objektivní formou. Dále má posluchač povinnost sepsat tvůrčí práci, kterou vysvětlí motivy pro studium doktorátu. Do práce uvádí nejen motivy, nýbrž také cíl a smysl, který tímto studiem sleduje. Rozsah práce není přesně definován, neboť je odrazem zájmu posluchače o přijetí.

 

Doba trvání studia  3 roky

Udělený titul  Ph.D.

Cena  187.500,- Kč bez DPH

 

DBA

Pro absolventy akademického magisterského/inženýrského vzdělání stejně tak jako pro absolventy MBA profesního vzdělání je k dispozici individuální forma následného studia. Pokud splňujete předpoklady a patříte mezi ty, kteří se dále chtějí rozvíjet formou přímé aplikace poznatků do praxe, přihlaste se do individuálního doktorského tréninku.

Varianta DBA (Doctor of Business Administration) je variantou, kdy posluchač zpracovává výzkumný úkol přímo pro svoji profesní oblast. Vybírá si téma, seznamuje se s existujícími zdroji informací, které se jeho oblasti věnovaly, rozebírá je a navazuje vlastní cestou. Studuje, praktikuje v profesní oblasti, provádí ověřování a získává zpětnou vazbu. O výsledcích průběžně informuje veřejnost publikační a prezentační činností. Veškeré kroky posluchač absolvuje se supervizorem, který je špičkovým odborníkem v dané oblasti. Prezentační a publikační činnost probíhá v českém jazyce a závěrečná práce je psána v anglickém jazyce. Absolventi jsou ve své profesní oblasti odborníci na nejvyšší úrovni, neboť prokázali maximální možnou úroveň dovedností ve svém oboru podpořenou objektivním zpracováním výzkumného úkolu, který prezentovali impaktovaným způsobem. Nezřídka získávání absolventi velmi významné postavení v oboru, neboť získali exaktní poznatky podpořené výzkumem, alternativně vlastním patentovým vzorem.

 

Doba trvání studia 2 roky

Udělený titul DBA 

Cena 180.000,- Kč bez DPH

 

Dr.

Varianta Dr. (Doctor) je variantou, kdy posluchač pokračuje ve zpracování podkladů z předchozího studia způsobem, kdy vytváří vlastní vzdělávací/výukový materiál přímo pro svoji profesní oblast. Smyslem této mutace profesního vzdělávání je vytvořit vlastní vzdělávací/výukové materiály pro profesi posluchače. Posluchači tohoto oboru vytvářejí materiály, které v průběhu trvání studia prakticky ověřují vlastní výukou/tréninkem v reálném prostředí a následně provádějí úpravy v metodice výuky, evaluaci či v samotném zdrojovém materiálu. Veškeré kroky posluchač absolvuje se supervizorem, který je špičkovým odborníkem v dané oblasti. Prezentační a publikační činnost probíhá v českém jazyce a závěrečná práce je psána v anglickém jazyce. Absolventi jsou ve své profesní oblasti erudovaní lektoři/trenéři, kteří mají vlastní výukové podklady, které sestaví a velmi pečlivě prověří v průběhu studia. Samotný výukový materiál a výsledky jeho aplikace jsou závěrečnou prací posluchače a většinou po absolvování je publikuje skrze nakladatelství široké veřejnosti.

 

Doba trvání studia  2 roky

Udělený titul  Dr. 

Cena  220.000,- Kč bez DPH

 

Plán studia:

1 . krok
Teorie výzkumných šetření a metodika zpracování výzkumu
2 . krok
Nastavení základních parametrů výzkumu/výzkumného úkolu
3 . krok
Podrobný rozbor teoretické základny

a. Studium vybrané literatury
b. Aktivní rešerše dostupných zdrojů zabývajících se danou problematikou
c. Návrh konkrétního postupu při individuálním zpracování

4 . krok
4. Nastavení strategie

a. Cíl/cíle, důvodová zpráva
b. Modus operandi výzkumu
c. Očekávaný výsledek/ výsledky
d. Dopad

5 . krok
Sběr dat
6 . krok
Analýza
7 . krok
Evaluace

V průběhu studia posluchač absolvuje kombinovanou výuku teorie on-line, výuku formou osobních setkání a individuálních konzultací. Dále absolvuje vlastní řízenou a dozorovanou praxi a aktivní účast na přednáškách a kongresech.

Posluchač v průběhu studia zpracovává zadané dílčí úkoly a seminární práce, které jsou podkladem pro vypracování doktorské práce, do níž zohledňuje výsledky svých šetření, praxe i individuálních pokroků. Hodnocená praxe je v minimálním rozsahu 120 hodin a hodnocená lektorská činnost v minimálním rozsahu 60 hodin.

8 . krok
Publikace (prezentace, přednášky)
9 . krok
Závěrečná práce

Do konce studia má každý posluchač povinnost sepsat doktorskou práci v anglickém jazyce, která se po doporučení vedoucím práce posílá se do USA a je základem pro hodnocení. Při úspěšném zakončení studia následuje udělení titulu.

Napište nám