Excellent Management and Leadership, MBA

Tento obor je určen jen pro osoby, které jsou ve vrcholném postavení v malých a středních firmách, organizacích či jsou součástí firemních oddělení ve velkých firmách a zároveň jsou součástí operativy. Pro absolvování je totiž nezbytně nutné, aby prakticky a kontrolovaně zaváděli celé studium do praxe. Těžko si potom představit, že někdo, kdo je mimo operativu, nebo je studentem VŠ, bude aplikovat personální leadership či řízení pomocí statistik na fiktivní skupiny, nebo bude provádět modelové příklady. O to nám nejde. Smyslem je, aby každý posluchač získával studiem nové informace a poznatky, které následně zavede do praxe s lepšími výsledky, než dosud měl. Jedině tak může absolvovat.

Komplexní praktický výcvik leadershipu

Proč trénovat v rámci studia MBA leadership?

 • minimum teorie, důraz kladen zejména na praktikování přímo ve vaší profesi

 • velmi silná zážitková výuka a supervizní rozvoj

 • komplexní trénink vedený špičkovými profesionály z praxe

 • pravidelné setkávání s extrémně individuálním přístupem

 • objektivní manažerské a psychologické sledování rozvoje osobnosti

 • inspirativní skupinový výcvik všech dovedností leadera

Profil uchazeče

Uchazeč o MBA studium by měl být plně pracovně aktivní v první či druhé úrovni managementu ve větších (stovky zaměstnanců) a velkých společnostech (tisíce zaměstnanců), nebo je ve třetí úrovni managementu/top managementu v malých firmách (desítky zaměstnanců).

Schopnosti uchazeče

 • Uchazeč o studium MBA má dle standardizovaných metod minimální IQ 110.

 • Uchazeč o studium MBA si plně uvědomuje potřebu osobního a profesního rozvoje.

 • Uchazeč o studium MBA je zcela a úplně obeznámen s rozsahem studia, náročností a rozsahem zodpovědnosti spojené se studiem, dále je plně v souladu se svými právy a povinnostmi.

Vlastnosti uchazeče

 • Uchazeč o studium jednoznačně manifestuje ochotu učit se a otevřenost vůči novým informacím a dovednostem.

Dovednosti a zkušenosti uchazeče

 • Je-li jeho nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské s maturitou, musí mít prokazatelnou praxi minimálně 7 let v řídící a výkonné pozici.

 • Je-li jeho nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské 1. stupně, musí mít prokazatelnou praxi minimálně 5 let v řídící a výkonné pozici.

 • Je-li jeho nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské 2. stupně, musí mít prokazatelnou praxi minimálně 3 roky v řídící a výkonné pozici.

Profil absolventa

 • Plně kompetentní manažer 1., 2., 3. a/nebo top úrovně, osobnostně přesně odpovídající požadovanému profilu zastávané/plánované pozice včetně subjektivních očekávání třetí stran.

 • Absolvent MBA tréninkového programu disponuje komplexní bazí soft-skill dovedností potřebných pro řízení i vedení kolektivu bez ohledu na jeho velikost.

 • Prakticky použité dovednosti včetně výsledků:

  • komplexní vedení interpersonální komunikace

  • zvládání vyjednávání, argumentace, ovlivňování

  • psychologická dovednost v posuzování osobnosti

  • používání principů organizování, řízení a kontroly

  • prediktivní vedení organizace pomocí sledování výsledků

  • leadership koučink

  • krizové/nekrizové řízení změn

Objektivní profil absolventa

Absolvent MBA studia dosáhl minimálně 75% ze všech stanovených cílů (ať už stanovených před začátkem studia nebo v jeho průběhu). Jeho profesní výsledky (definované v KPI) se zlepšily minimálně na takovou úroveň, která byla naplánovaná před započetím studia na manažerském/behaviorálním interview. Jeho osobnostní profil se změnil směrem/do podoby, která byla posluchačem požadovaná. Jeho profesní okolí potvrzuje, že výše uvedená fakta jsou skutečná.

Subjektivní profil absolventa

Cítí se zásadně kompetentnější. Během studia MBA zažil absolvent značné množství zásadních uvědomění, ať už při trénincích během výuky, nebo při praktikování během výkonu své činnosti. Je velmi silně loajální k instituci, která mu dala zásadní množství nových informací a zejména dovedností, které mu v praxi přinesly požadované výsledky. Dále se cítí skutečně kompetentní tyto výsledky kdykoliv zopakovat zcela autonomně, neboť se díky praxi a dohledu supervizora stal sám nositelem metod a postupů.

 

Cílem studia je precizovat schopnosti manažerů a majitelů firem či vedoucích skupin nebo oddělení. Naučit je a vycvičit v absolutní špičky své profese. Níže jsou uvedené jednotlivé moduly studia včetně doby trvání.

 

Plán studia:

1 . krok
Anatomie komunikace

Cílem je ovládnutí všech potřebných komunikačních vzorců pro precizní naslouchání, vnímání, předávání úkolů a zvládání možných problémů či konfliktů. Trénují se vzestupně obtížná cvičení, ze kterých se skládá mezilidská komunikace trénovaná ve dvojicích s výměnou rolí. Součástí je emoční dril, trénink neverbální komunikace a výcvik aktivního naslouchání formou transakční analýzy. Dále podrobný rozbor emocí, chyby v posuzování, teoretická i praktická skladba principů komunikace z psychologického hlediska.

Délka trvání modulu: 4 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

2 . krok
Excelentní argumentace a ovlivňování

Cílem je získaná a úspěšné použitá dovednost v přesvědčování ostatních bez ohledu na to, zda se jedná o jednotlivce či skupinu lidí. Dále je cílem umět zvládnout jakékoliv jednání bez ohledu na jeho obtížnost. Trénují se jednotlivá cvičení se vzestupnou obtížností, aby posluchač dokázal umět prakticky použít předchozí naučené komunikační vzorce v kontextu jednotlivých typů jednání (obchodní, prezentační, ovlivňující, argumentační, manipulační).

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

3 . krok
Řízení výběru lidí

Cílem je tréninkem precizovaná dovednost přitáhnout k sobě zajímavé a vhodné lidi/pracovníky, umět je poznat, prověřit a zjistit o nich vše potřebné ještě dříve, než Vás budou stát peníze nebo než by mohli způsobit jakoukoliv škodu. Dovednosti již během studia musí posluchači používat v praxi, aby uměli vést pohovory, prověřovat reference z uplynulých zaměstnání uchazečů o práci, dále aby uměli využít všechny možnosti pro oslovení buď širokých mas potenciálních pracovníků, nebo jen úzce specifické skupiny specialistů.

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

4 . krok
Management

Cílem posledního modulu je získaná dovednost umět organizovat, vést a kontrolovat každého člověka v týmu tak, aby každý posluchač dokázal přivést svůj tým/firmu k prosperitě a expanzi. Součástí je precizování stávajících organizačních procesů a postupů, nastavení kontrolních mechanismů tak, aby bylo pod kontrolou co nejvíce rizik. Dále posluchači získávají a trénují dovednost prosadit etické principy a standardy ve svém týmu/firmě, principy spravedlivých výměn a v neposlední řadě etických pohovorů, jejichž cílem je navrátit selhávajícího člena týmu zpět do produktivity.

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

5 . krok
Interní Leadership trénink

Modul je speciálně nastavený pro iniciaci principů leadershipu a koučovacích technik podle systémů GROW a Game strategy s integrativním přesahem jejich optimální kombinace. Posluchač nejprve pozná oba přístupy a následně je bude prakticky cvičit  s kolegy. Dalším krokem je přenesení přístupu do své profesní role a aplikace v komunikaci s týmem. Cílem bude, aby dokázal promptně využívat přístup kouče/leadera podle aktuální potřeby místo postavení mentora/manažera; na horizontální i vertikální úrovní řízení organizace.

Délka trvání modulu: 4 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

6 . krok
Řízení procesu změn

Cílem je, aby úspěšný absolvent dokázal vidět potřebu změn, uměl je iniciovat (sestavil tým pro jejich implementaci, získal pro inovace přízeň pracovníků a uměl změny komunikovat napříč organizací), řídit až do konce hladkou cestou a byl připraven na hrozící rizika.

Délka trvání modulu: 3 měsíce
Průběžná evaluace: po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny
Zakončení: známkovanou modulovou prací

7 . krok
Závěrečná práce

Po 20 měsících studia má každý posluchač povinnost sepsat disertační práci, která se po doporučení vedoucím práce překládá do anglického jazyka, posílá se do USA a je základem pro hodnocení. Při úspěšném zakončení studia následuje udělení titulu.

 

Délka studia 2 roky.

Udělovaný titul MBA.

Cena studia 300.000 Kč bez DPH.

Napište nám