Morálka vs NEmorálka

Morálka je soubor pravidel, hodnot, přesvědčení a postojů, které ovlivňují, respektive definují, jaké by mělo být lidské jednání v závažných a podstatných věcech. Avšak vyznačuje se především tím, že nerespektování morálky, tedy porušování těchto pravidel nelze nijak sankcionalizovat (trestat). Mé chápání morálky je především o vnitřním přesvědčení a uvědomění si co je správné a co správně už není, co je v rámci společnosti ve které žiji přípustné a co už přípustné není. Společnost může sice tyto principy očekávat a v některých případech i vyžadovat, avšak jak již bylo zmíněno výše, jejich případné nedodržování nelze jednoznačně postihovat. I když v tomto případě by bylo možné za jistý postih považovat například nepřijetí společnosti, ve které žiji a v krajních případech až vypuzení. 

Upřímně řečeno si nejsem jistý, zda je možné nazývat člověka nemorálním, pokud se neslučuje či nepřijímá morální pravidla a principy skupiny ve které žije. Tento člověk může mít prostě jen jiné vnímání hodnot, které by v jiném společenství bylo morální a akceptovatelné. Nicméně, všeobecně lze v každém společenství najít znaky, které jsou v zásadě stejné u všech – pokud však tyto společné znaky ve společnosti nenacházíme, lze ji považovat za nemorální, ale zde už se dostáváme na hranici etiky.